Bas van der Voort

Met beide benen op de grond

Maak van toegankelijkheid de standaard!

In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking precies dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking. Denk aan zelfstandig de stad bezoeken, gaan stemmen, met het OV-reizen en informatie op internet opzoeken. Inclusie betekent dat mensen met een beperking meedoen in de samenleving.

Natuurlijk zijn er in ons land al veel voorzieningen voor mensen met een beperking, zoals rolstoelplanken bij de trein, ‘gehandicapten toiletten’, woonvoorzieningen en speciaal onderwijs. Dit is echter geen voorbeeld van inclusie. In een inclusieve samenleving zijn er geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking. Alle voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk en iedereen kan er gebruik van maken.

We moeten stoppen met het creëren van allerlei toegankelijkheids- voorzieningen. Laten we van toegankelijkheid de standaard maken! Daar profiteert de hele samenleving van! – Bas van der Voort

Ook in Oss ligt er nog genoeg werk op het gebied van toegankelijkheid. Laten we onze gemeente zo inrichten dat toegankelijkheid en zelfstandige bruikbaarheid de standaard worden! Zodat iedereen ook écht mee kan doen!

Om dit concreet vorm te geven hebben PvdA, D66 en SP in Oss het onderstaande voorstel ingediend. En met succes! De motie is unaniem aangenomen!

 

Niets over inwoners, zonder inwoners

Er is behoorlijk wat onrust in de buurt ontstaan door de uitbreiding van de Hertogin Johanna school, locatie A. Niet zozeer omdat de buurt per definitie tegen het besluit is. Maar omdat zij zich niet gehoord voelen. En dat is meer dan jammer.

Nu heeft de gemeente natuurlijk formele inspraakprocedures, al is het alleen maar omdat de wet ons dat verplicht te doen. Maar is het daarmee klaar? De Wijkraad Ruwaard vindt in dit geval van niet en de SP is het daarmee eens. Zij zijn niet door de gemeente gehoord, hebben niet aan tafel gezeten en moesten het besluit via via vernemen. De Wijkraad en bewoners staan nu voor een verdrongen feit.  Uitstel van de beslissing heeft namelijk gevolgen voor schoolgaande kinderen.

Bewoners en wijkraad maken zich onder andere zorgen over de toenemende parkeerdruk en vervoersbewegingen. Ouders ontvingen onlangs een brief met praktische tips. Allemaal prima, maar het is een gemiste kans dat de wijkraad en directe omwonenden niet meegenomen zijn in het besluitvormingsproces.

Betere plannen
Wanneer je de wijkraad en bewoners betrekt bij dergelijke veranderingen in de leefomgeving activeer je inwoners om actief mee te denken in het beleid. GroenLinks noemt dit beginspraak. Het beleid wordt hierdoor beter en sluit meer aan bij de wensen van inwoners. Het draagvlak voor het beleid wordt ook vergroot door actieve inwonersparticipatie. Mensen voelen zich meer betrokken en nemen in dat geval eerder verantwoording voor hun eigen leefomgeving. Actief burgerschap noemt de VVD dat. De wijk- en dorpsraad bij dergelijke beslissingen betrekken vergroot ook het democratisch gehalte van besluiten. Iets wat D66 wel moet aanspreken.

De buurt is de basis. Betrek inwoners bij hun eigen omgeving. Reken maar dat Ossenaren een mening hebben over hun buurt. (..) Maak samen plannen! Daar profiteert de gemeente ook van mee! – Bas van der Voort

Inwoners aan het woord
De gemeente, wijk- en dorpsraden en individuele inwoners hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid. Oss moet en kan inwoners niet dwingen om actief te mee te doen in de planvorming en uitvoering. Maar onze ervaring is dat mensen juist graag meedenken over hun eigen leefomgeving. Zij willen in het algemeen, vroeg betrokken worden bij besluitvorming. Wanneer de gemeente Oss, buiten de verplichte inspraakprocedures, actiever wijk- en dorpsraden benadert voor inspraak heeft dit veel voordelen. Om onze inwoners en wijk- en dorpsraden beter-eerder-en vaker te betrekken heb ik namens de SP het initiatief genomen om een voorstel te schrijven. D66 en GroenLinks hebben het voorstel mee ingediend.
SP-voorstel aangenomen
Het voorstel is afgelopen donderdag (28 juni 2018) in de gemeenteraad besproken. Alle politieke partijen hebben vóór de motie gestemd, waardoor het plan is aangenomen! Weer een SP voorstel waar de hele gemeenteraad achter is gaan staan!

SP | D66 | GroenLinks voorstel: Motie Niets over inwoners, zonder inwoners

Behandel verenigingen gelijkwaardig

Op 1 januari 2011 is de gemeente Lith opgeheven, om op te gaan in de gemeente Oss. Dat is inmiddels meer dan 7 jaar geleden. In de voormalige gemeente Lith werden sommige zaken anders geregeld, beoordeeld en gewaardeerd dan in de gemeente Oss. Nu we echter èèn gemeente zijn geworden moest het een en ander aangepast worden, oftewel: het beleid moest worden geharmoniseerd. De SP begrijpt dat dit niet van de een op de andere dag geregeld kan worden. Toch is er zeven jaar  na dato een opmerkelijk verschil tussen Oss en het grondgebied van de voormalige gemeente Lith. Dit verschil zit ‘m bijvoorbeeld in de basissubsidie voor fanfares en harmonieën. Verenigingen ontvangen twee soorten subsidie: het eerste deel (60%) betreft de subsidie voor jeugdleden, het tweede deel (40%) betreft de basissubsidie.

Het probleem spitst zich tot de basissubsidie. De basissubsidie in Lith lag lager dan de huidige Osse standaard. Nu wij een gemeente zijn verwacht je dat de basissubsidie voor harmonieën en fanfares ook eenzelfde bedrag is. Toch is dit niet het geval. Maar voorzitter, waarom ontvangt de Lithse fanfare een fors lager bedrag dan haar Osse collega’s? Het kan toch niet zo zijn dat wij de Lithse gemeenschap financieel achterstellen, terwijl zij gewoon onderdeel zijn van dezelfde gemeente? Zij hebben de zelfde rechten en plichten als al onze andere inwoners. Het financieel achterstellen van fanfare sint Lambertus is dan ook strijdig met het gelijkheidsbeginsel. De SP vindt dit niet uit te leggen.

Voorzitter, in antwood op de artikel 41 vragen van de SP over gelijke behandeling verenigingen voormalige gemeente Lith  probeert het college de achterstelling uit te leggen:

CITAAT: ”Na de herindeling was het doel organisaties er niet op achteruit te laten gaan. (..) De hoeveelheid subsidie die de gemeente beschikbaar stelt is historisch ontstaan.” EINDE CITAAT

Voorzitter. In onze subsidieverordening is inderdaad opgenomen dat de hoogte van de basissubsidie een historische grondslag kent. Dat is ook prima. Dit geeft verenigingen een redelijk constante subsidiebijdrage waardoor zij weten waar ze aan toe zijn. Ook voor de gemeente is dit een argument om te komen tot stabiele uitgaven.

Maar voorzitter, in ons subsidiebeleid is geen rekening gehouden met herindelingsverschillen, anders dan dat verenigingen er niet op achteruit mogen gaan. Door uit te gaan van historische kosten en dit zo strikt te hanteren als nu het geval is, wordt het beleid onvoldoende geharmoniseerd. Het gevolg is dat sint Lambertus uit Lith financieel wordt achtergesteld op Osse collega’s. Er wordt niet op inhoudelijke gronden een onderscheidt gemaakt in de hoogte van de basissubsidie, maar op basis van historische kosten. Dat is kwalijk en – ik noem het nogmaals – strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Onaanvaardbaar wat de SP betreft.

De fanfare is bij de commissie bezwaarschriften geweest om dit aan te kaarten. De commissie heeft de bezwaren van de Lithse fanfare afgewezen. En terecht voorzitter! De commissie bezwaarschriften heeft immers de taak om besluiten en beleidsuitvoering te toetsen aan het vastgestelde beleid. En als dit het vastgestelde beleid is, dan trekt de fanfare logischerwijs aan het kortste eind. De SP stelt dan ook dat er sprake is van een weeffout in het huidige subsidiebeleid. Een weeffout die pas merkbaar wordt na een herindeling waarbij de subsidieverschillen tussen gemeenten groot waren. Het college gaat niet in op de stelling dat er sprake is van een weeffout en verwijst naar de bezwarencommissie. Door enkel te verwijzen naar de commissie wordt geen recht gedaan aan de inhoudelijke bezwaren van fanfare sint Lambertus. Wij zijn dan ook teleurgesteld in de houding van het college. Maar een houding kan veranderen, en een oplossing is nog steeds mogelijk. De SP wil zich niet bemoeien met individuele geschillen tussen verenigingen en gemeenten, wij doen niet aan clientisme, maar wanneer een verschil ontstaat door een fout in het gemeentelijk beleid, dan dient deze fout zo spoedig mogelijk te worden hersteld. Het blijkt ook nog eens dat deze problemen spelen bij de verenigingen uit Macharen (0,5) en Demen (0,25). De SP pleit dan ook voor het herstellen van deze weeffout, het wordt tijd dat de Lithse fanfare dezelfde waardering krijgt als haar Osse collega’s. Na 7 jaar achterstelling hebben zij dit meer dan verdient.

Page 1 of 51

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén