Bas van der Voort

Met beide benen op de grond

Tag: regels

Behandel verenigingen gelijkwaardig

Op 1 januari 2011 is de gemeente Lith opgeheven, om op te gaan in de gemeente Oss. Dat is inmiddels meer dan 7 jaar geleden. In de voormalige gemeente Lith werden sommige zaken anders geregeld, beoordeeld en gewaardeerd dan in de gemeente Oss. Nu we echter èèn gemeente zijn geworden moest het een en ander aangepast worden, oftewel: het beleid moest worden geharmoniseerd. De SP begrijpt dat dit niet van de een op de andere dag geregeld kan worden. Toch is er zeven jaar  na dato een opmerkelijk verschil tussen Oss en het grondgebied van de voormalige gemeente Lith. Dit verschil zit ‘m bijvoorbeeld in de basissubsidie voor fanfares en harmonieën. Verenigingen ontvangen twee soorten subsidie: het eerste deel (60%) betreft de subsidie voor jeugdleden, het tweede deel (40%) betreft de basissubsidie.

Het probleem spitst zich tot de basissubsidie. De basissubsidie in Lith lag lager dan de huidige Osse standaard. Nu wij een gemeente zijn verwacht je dat de basissubsidie voor harmonieën en fanfares ook eenzelfde bedrag is. Toch is dit niet het geval. Maar voorzitter, waarom ontvangt de Lithse fanfare een fors lager bedrag dan haar Osse collega’s? Het kan toch niet zo zijn dat wij de Lithse gemeenschap financieel achterstellen, terwijl zij gewoon onderdeel zijn van dezelfde gemeente? Zij hebben de zelfde rechten en plichten als al onze andere inwoners. Het financieel achterstellen van fanfare sint Lambertus is dan ook strijdig met het gelijkheidsbeginsel. De SP vindt dit niet uit te leggen.

Voorzitter, in antwood op de artikel 41 vragen van de SP over gelijke behandeling verenigingen voormalige gemeente Lith  probeert het college de achterstelling uit te leggen:

CITAAT: ”Na de herindeling was het doel organisaties er niet op achteruit te laten gaan. (..) De hoeveelheid subsidie die de gemeente beschikbaar stelt is historisch ontstaan.” EINDE CITAAT

Voorzitter. In onze subsidieverordening is inderdaad opgenomen dat de hoogte van de basissubsidie een historische grondslag kent. Dat is ook prima. Dit geeft verenigingen een redelijk constante subsidiebijdrage waardoor zij weten waar ze aan toe zijn. Ook voor de gemeente is dit een argument om te komen tot stabiele uitgaven.

Maar voorzitter, in ons subsidiebeleid is geen rekening gehouden met herindelingsverschillen, anders dan dat verenigingen er niet op achteruit mogen gaan. Door uit te gaan van historische kosten en dit zo strikt te hanteren als nu het geval is, wordt het beleid onvoldoende geharmoniseerd. Het gevolg is dat sint Lambertus uit Lith financieel wordt achtergesteld op Osse collega’s. Er wordt niet op inhoudelijke gronden een onderscheidt gemaakt in de hoogte van de basissubsidie, maar op basis van historische kosten. Dat is kwalijk en – ik noem het nogmaals – strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Onaanvaardbaar wat de SP betreft.

De fanfare is bij de commissie bezwaarschriften geweest om dit aan te kaarten. De commissie heeft de bezwaren van de Lithse fanfare afgewezen. En terecht voorzitter! De commissie bezwaarschriften heeft immers de taak om besluiten en beleidsuitvoering te toetsen aan het vastgestelde beleid. En als dit het vastgestelde beleid is, dan trekt de fanfare logischerwijs aan het kortste eind. De SP stelt dan ook dat er sprake is van een weeffout in het huidige subsidiebeleid. Een weeffout die pas merkbaar wordt na een herindeling waarbij de subsidieverschillen tussen gemeenten groot waren. Het college gaat niet in op de stelling dat er sprake is van een weeffout en verwijst naar de bezwarencommissie. Door enkel te verwijzen naar de commissie wordt geen recht gedaan aan de inhoudelijke bezwaren van fanfare sint Lambertus. Wij zijn dan ook teleurgesteld in de houding van het college. Maar een houding kan veranderen, en een oplossing is nog steeds mogelijk. De SP wil zich niet bemoeien met individuele geschillen tussen verenigingen en gemeenten, wij doen niet aan clientisme, maar wanneer een verschil ontstaat door een fout in het gemeentelijk beleid, dan dient deze fout zo spoedig mogelijk te worden hersteld. Het blijkt ook nog eens dat deze problemen spelen bij de verenigingen uit Macharen (0,5) en Demen (0,25). De SP pleit dan ook voor het herstellen van deze weeffout, het wordt tijd dat de Lithse fanfare dezelfde waardering krijgt als haar Osse collega’s. Na 7 jaar achterstelling hebben zij dit meer dan verdient.

Osse gemeentebestuur schrapt stoepkrijtverbod na oproep SP

Goed nieuws! Het gemeentebestuur van Oss schrapt het Osse stoepkrijtverbod. Op 13 mei 2017 stelde ik schriftelijke vragen aan het Osse gemeentebestuur over dit stoepkrijtverbod. Daarnaast deed ik de oproep om een voorstel naar de gemeenteraad te sturen waarin dit verbod geschrapt wordt.

Wetten en regels dienen een maatschappelijk doel te dienen, het Osse stoepkrijtverbod dient helemaal niets. Onzin dus. De SP is van mening dat kinderen juist gestimuleerd dienen te worden om lekker buiten te spelen, daarnaast is het stoepkrijt er na een regenbui weer vanaf. Geen problemen dus!

Haal stoepkrijt uit de illegaliteit

Kinderen moeten veilig kunnen spelen in de buurt van hun huis. Dat kan in speeltuinen, grasveldjes, Cruif Courts, Jongeren Ontmoetings Plekken (JOP’s), maar natuurlijk ook gewoon op straat. De openbare ruimte. De gemeente probeert zorgvuldig om te gaan met de openbare ruimte. Zo wordt er rekening gehouden met voldoende speelgelegenheden, sportvoorzieningen, maar ook parkeerplaatsen en genoeg openbaar groen. Het is letterlijk het publieke domein, dat voor iedereen beschikbaar is en voor iedereen toegankelijk moet zijn. Laten we het dicht bij huis houden: je eigen buurt, wijk, dorp op straat. Je moet je er fijn en veilig voelen.

Om het voor iedereen fijn en veilig te houden zijn er bepaalde regels; de wetten. En daar zijn er stapels van: van Europese regelgeving tot aan de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)( zeg maar de gemeentewet.) Regels, regels, regels. De gemiddelde Nederlander gelooft het allemaal wel: al zijn veel mensen het eens dat de regelgeving (bemoeienis) vaak doorschiet. Al is het alleen maar het gevoel.

Maar toch hebben we wetten en regels nodig om jouw eigen buurt, wijk of dorp mooi en veilig te houden. Een van de grootste factoren die van invloed zijn op het veiligheidsgevoel van inwoners is hoe hun straat of dorp is ingericht. Veel graffiti en afval op straat geven een onveilig gevoel. Sterker nog: onderzoek heeft aangetoond dat verrommeling juist verrommeling aantrekt. Met andere woorden: een vieze verpauperde straat lokt slecht gedrag uit. Veel gemeenten denken daar de oplossing voor te hebben: verboden in de gemeentewet.

We pakken de APV van de gemeente Oss er even bij. Gewoon even Googlen en het is gevonden. Geen alledaags boekwerk. De gemeente Oss heeft een plakverbod voor posters, dit om wildplakken tegen te gaan. Daarnaast is de gemeente ook streng voor de graffitispuiters en andere verrommeling van de openbare ruimtes. Ik denk dat de meeste mensen wel achter dit verbod staan. Want graffiti en overal posters (met bijbehorend restafval) wil je niet in je straat. Dat tast het veiligheidsgevoel aan. Tot zover terecht. Want je laat je kinderen niet fijn buitenspelen als je zelf geen veilig gevoel hebt.

Dit is allemaal geregeld in artikel 2:42 van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Oss. Hieronder weergegeven.

Artikel2:42 Plakkenenkladden

  • 1.Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.
  • 2.Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:
    • a.een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;
    • b. met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.

Nou zijn wetteksten niet de meest lezersvriendelijke stukken die je kan vinden. Maar wat staat er nu echt in dit verbod?

Kort gezegd staat er in punt 2b dat je schriftelijke toestemming moet vragen om met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of afbeelding aan brengen.

Prima dat de gemeente Oss wildplakken en illegale graffitispuiters aanpakt.

Maar dit is feitelijk een verbod op stoepkrijten.

Dus als uw kind van 7 jaar gezellig met zijn vriendjes en vriendinnetjes ouderwets wil stoepkrijten, dan moet uw kind eerst schriftelijke toestemming vragen bij de rechthebbende.

Dit stoepkrijtverbod is een voorbeeld van doorgeschoten betutteling van inwoners. Regels worden gemaakt om maatschappelijke problemen te tackelen of te voorkomen. Dat is prima. Maar stoepkrijten is geen maatschappelijk probleem.

Natuurlijk gaat de gemeente Oss hier niet actief op handhaven. De handhavers hebben wel wat beters te doen. Dat vertrouwen heb ik wel. Maar als een handhaver een boete wil uitschrijven omdat een kind gestoepkrijt heeft, dan is dat in het beginsel in de gemeente Oss mogelijk. Dat is natuurlijk belachelijk. De basis van goed openbaar bestuur is dat regelgeving gemaakt wordt om maatschappelijke problemen te tackelen of te voorkomen. Wetten welke beperkend zijn voor burgers, zonder dat die wetten een algemeen maatschappelijk belang dienen zijn strijdig met dat beginsel. Burgers moeten ook beschermd worden tegen de macht van de overheid.

Geef de kinderen een doosje stoepkrijt en laat ze de straat samen mooi versieren. Dan komen ze nog eens achter de iPad vandaan en spelen ze gezellig samen in de wijk. Daar zou de gemeente Oss juist voor moeten gaan. Samen Spelen. En na een regenbui is het ook direct weer weg.

Het is dan ook tijd om het krijtverbod in Oss af te schaffen.

Mijn vraag aan het Osse bestuur is dan ook simpel: haal het krijtverbod uit de illigaliteit. Om dat in gang te zetten heb ik de volgende vragen aan het Osse gemeente bestuur gesteld: art. 41 vragen SP _ Stoepkrijtverbod

Bas van der Voort

SP-raadslid gemeente Oss
Veiligheid & Sport

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén