Bas van der Voort

Met beide benen op de grond

Tag: Verenigingsleven (Page 1 of 2)

Gelijke behandeling voor verenigingen uit Osse kernen

Vandaag dien ik samen met D66 en PvdA Oss een voorstel in om verenigingen uit de Osse kernen gelijk te behandelen in de basissubsidie.

Wat is er aan de hand:
Verenigingen in Oss krijgen subsidie. Deze subsidie is voor het kunnen uitvoeren van hun belangrijke werk. Het belangrijke werk dat verenigingen doen is oa het bijeen brengen van mensen, gemeenschappen levendig houden, zorgen dat je jezelf kan ontwikkelen, kortom: dat er iets te doen is voor jou en voor mij.

Wat is dan het probleem?
Verenigingen krijgen twee soorten subsidie:

1. Basissubsidie (voor de basisonkosten, zonder verdere prestatieverplichtingen)
2. Subsidie op basis van het (jeugd)ledenaantal.

Het probleem zit ‘m in de basissubsidie voor verenigingen. De basissubsidie is ervoor om verenigingen in de basisonkosten te ondersteunen. Er vanuitgaande dat vergelijkbare verenigingen dezelfde basisonkosten hebben. Zo heeft iedere fanfare een dirigent en instrumenten nodig. Toch krijgen dezelfde soort verenigingen lang niet altijd de zelfde basissubsidie, terwijl zij wel dezelfde onkosten hebben. Zo krijgen de fanfare’s uit Lith, Demen en Macharen minder basissubsidie dan hun Osse collega’s.

Waarom krijgen deze verenigingen minder subsidie?
Deze verenigingen krijgen minder subsidie omdat ze voortkomen uit gemeentes die allang opgeheven- en bij Oss gevoegd zijn. In deze zogenoemde herindelingsgemeenten was de basissubsidie lager. In Oss hebben we de regel dat wanneer verenigingen bij Oss gevoegd worden (door bijvoorbeeld het samenvoegen van gemeenten), zij er niet op achteruit mogen gaan. ”Ze mogen geluk hebben met wat ze hebben.” Maar, waarom gaan deze verenigingen er niet op vooruit? Waren brengen wij ze niet op het Osse niveau? Ze zijn toch onderdeel van onze gemeente?

De basissubsidie in de voormalige gemeente Lith was namelijk lager dan de Osse standaard. Zeggen we dan ook: u moet blij zijn met wat u krijgt, u gaat er namelijk niet op achteruit? Natuurlijk zijn deze verenigingen blij met wat ze krijgen. Maar we zijn één gemeente! We moeten ons aan dezelfde regels houden, betalen hetzelfde ‘OZB-tarief en moeten naar het zelfde gemeentehuis voor een afspraak. We horen binnen onze eigen gemeente geen verschil te maken op basis van ‘historische kosten’, op basis van het verleden. Het is een kwestie van gelijke behandeling voor onze inwoners en verenigingen. Wat de SP (en D66 & PvdA) betreft zijn er geen tweederangs verenigingen. Daarom dienen we een voorstel (motie) in om dit recht te zetten. Onze inwoners verdienen het! Wil je weten hoe de Osse partijen over dit voorstel gestemd hebben? Bekijk de uitslag snel onder het voorstel!

 

STEMUITSLAG:
VOOR: SP | D66 | PvdA | LOF
TEGEN: VDG | CDA | VVD | Beter Oss | GroenLinks

Behandel verenigingen gelijkwaardig

Op 1 januari 2011 is de gemeente Lith opgeheven, om op te gaan in de gemeente Oss. Dat is inmiddels meer dan 7 jaar geleden. In de voormalige gemeente Lith werden sommige zaken anders geregeld, beoordeeld en gewaardeerd dan in de gemeente Oss. Nu we echter èèn gemeente zijn geworden moest het een en ander aangepast worden, oftewel: het beleid moest worden geharmoniseerd. De SP begrijpt dat dit niet van de een op de andere dag geregeld kan worden. Toch is er zeven jaar  na dato een opmerkelijk verschil tussen Oss en het grondgebied van de voormalige gemeente Lith. Dit verschil zit ‘m bijvoorbeeld in de basissubsidie voor fanfares en harmonieën. Verenigingen ontvangen twee soorten subsidie: het eerste deel (60%) betreft de subsidie voor jeugdleden, het tweede deel (40%) betreft de basissubsidie.

Het probleem spitst zich tot de basissubsidie. De basissubsidie in Lith lag lager dan de huidige Osse standaard. Nu wij een gemeente zijn verwacht je dat de basissubsidie voor harmonieën en fanfares ook eenzelfde bedrag is. Toch is dit niet het geval. Maar voorzitter, waarom ontvangt de Lithse fanfare een fors lager bedrag dan haar Osse collega’s? Het kan toch niet zo zijn dat wij de Lithse gemeenschap financieel achterstellen, terwijl zij gewoon onderdeel zijn van dezelfde gemeente? Zij hebben de zelfde rechten en plichten als al onze andere inwoners. Het financieel achterstellen van fanfare sint Lambertus is dan ook strijdig met het gelijkheidsbeginsel. De SP vindt dit niet uit te leggen.

Voorzitter, in antwood op de artikel 41 vragen van de SP over gelijke behandeling verenigingen voormalige gemeente Lith  probeert het college de achterstelling uit te leggen:

CITAAT: ”Na de herindeling was het doel organisaties er niet op achteruit te laten gaan. (..) De hoeveelheid subsidie die de gemeente beschikbaar stelt is historisch ontstaan.” EINDE CITAAT

Voorzitter. In onze subsidieverordening is inderdaad opgenomen dat de hoogte van de basissubsidie een historische grondslag kent. Dat is ook prima. Dit geeft verenigingen een redelijk constante subsidiebijdrage waardoor zij weten waar ze aan toe zijn. Ook voor de gemeente is dit een argument om te komen tot stabiele uitgaven.

Maar voorzitter, in ons subsidiebeleid is geen rekening gehouden met herindelingsverschillen, anders dan dat verenigingen er niet op achteruit mogen gaan. Door uit te gaan van historische kosten en dit zo strikt te hanteren als nu het geval is, wordt het beleid onvoldoende geharmoniseerd. Het gevolg is dat sint Lambertus uit Lith financieel wordt achtergesteld op Osse collega’s. Er wordt niet op inhoudelijke gronden een onderscheidt gemaakt in de hoogte van de basissubsidie, maar op basis van historische kosten. Dat is kwalijk en – ik noem het nogmaals – strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Onaanvaardbaar wat de SP betreft.

De fanfare is bij de commissie bezwaarschriften geweest om dit aan te kaarten. De commissie heeft de bezwaren van de Lithse fanfare afgewezen. En terecht voorzitter! De commissie bezwaarschriften heeft immers de taak om besluiten en beleidsuitvoering te toetsen aan het vastgestelde beleid. En als dit het vastgestelde beleid is, dan trekt de fanfare logischerwijs aan het kortste eind. De SP stelt dan ook dat er sprake is van een weeffout in het huidige subsidiebeleid. Een weeffout die pas merkbaar wordt na een herindeling waarbij de subsidieverschillen tussen gemeenten groot waren. Het college gaat niet in op de stelling dat er sprake is van een weeffout en verwijst naar de bezwarencommissie. Door enkel te verwijzen naar de commissie wordt geen recht gedaan aan de inhoudelijke bezwaren van fanfare sint Lambertus. Wij zijn dan ook teleurgesteld in de houding van het college. Maar een houding kan veranderen, en een oplossing is nog steeds mogelijk. De SP wil zich niet bemoeien met individuele geschillen tussen verenigingen en gemeenten, wij doen niet aan clientisme, maar wanneer een verschil ontstaat door een fout in het gemeentelijk beleid, dan dient deze fout zo spoedig mogelijk te worden hersteld. Het blijkt ook nog eens dat deze problemen spelen bij de verenigingen uit Macharen (0,5) en Demen (0,25). De SP pleit dan ook voor het herstellen van deze weeffout, het wordt tijd dat de Lithse fanfare dezelfde waardering krijgt als haar Osse collega’s. Na 7 jaar achterstelling hebben zij dit meer dan verdient.

SP-voorstel overgenomen: Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt gratis voor vrijwilligers

Het Osse college heeft het voorstel van de SP overgenomen om de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers voortaan te gaan vergoeden.

In een aantal gevallen is dit verplicht, maar een groot aantal vrijwilligersorganisaties moeten de kosten zelf ophoesten. De kosten bedragen momenteel zo’n 40 euro per VOG-aanvraag.

SP-raadslid Bas van der Voort: “Het is goed dat het college inziet dat ons voorstel bijdraagt aan een beter vrijwilligersbeleid. Het vergoeden van de VOG is een steun in de rug voor verenigingen en vrijwilligers. Op deze manier stimuleren we vrijwilligerswerk en kan de kwaliteit beter worden geborgd.”

motie verklaar Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gratis

Page 1 of 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén