SP

with Geen reacties

HIER IS DE SP 

Wat wil de SP?

Een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan. Daarvoor strijden we. Een zware klus, want de grote politieke partijen voeren landelijk en lokaal een beleid dat leidt tot afbraak van het publieke domein en steeds grotere tegenstellingen. Rijken worden rijker en mensen die weinig hebben, krijgen het steeds moeilijker.

Van de mogelijkheden die we als samenleving hebben wordt volstrekt onvoldoende gebruik gemaakt. Deden we dat wel, dan konden we iedereen een echte kans geven zijn of haar geluk maximaal na te streven. Dan kon de overheid de omstandigheden tot stand brengen waarin zaken als recht op werk, recht op een fatsoenlijk inkomen of indien nodig een goede sociale uitkering echt bestonden. Net als recht op goed en gratis onderwijs en een goede gezondheidszorg.

Het is onzin om te beweren dat zoiets niet kan. Als we mensen op de maan kunnen zetten, moet het in de 21ste eeuw ook mogelijk zijn de samenleving fatsoenlijk in te richten in plaats van steeds verder terug te vallen in 19de-eeuwse wantoestanden.

KERNVISIE – DE BASIS

Wat drijft de leden van de SP, en mensen die SP stemmen? Ze vinden allemaal dat het beter, menselijker en socialer kan, hier én elders op de wereld. Bij het denken en doen staan binnen de SP drie begrippen centraal. Aan de hand van deze drie begrippen bepalen we wat we voorstellen of steunen, en wat we afwijzen en bestrijden.

Menselijke waardigheid

De overheid kan mensen niet gelukkig maken, maar ze kan wel de omstandigheden zo maken dat mensen met een maximale kans op succes dat geluk kunnen bevorderen. Menselijke waardigheid veronderstelt een menswaardig bestaan, om te beginnen bestaanszekerheid. Maar het betekent bijvoorbeeld ook: recht op vrije meningsuiting, recht op democratie, recht op werk, recht op zorg en onderwijs, en recht op een bejegening die blijk geeft van respect.

Gelijkwaardigheid

Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele erkenning dat alle mensen gelijkwaardig zijn. De een is nooit méér dan de ander. Willen we iedereen op deze manier bejegenen dan vereist dat de aanwezigheid van brede tolerantie in de hele samenleving, en de afwezigheid van enerzijds elke vorm van discriminatie en achterstelling en anderzijds de ongemotiveerde bevoordeling van sommigen.

Solidariteit

Als we stellen dat iedereen gelijkwaardig is, zeggen we tevens dat de mensen niet gelijk zijn. De mogelijkheden en omstandigheden van de een zijn immers altijd anders dan die van een ander. Daarom moeten we de solidariteit tussen mensen organiseren, zodat we waar nodig elkaar helpen en voor elkaar zorgen en ieder mens daadwerkelijk een eerlijke kans geven bij het streven naar een gelukkig leven.

DOE MEE!

Zonder leden geen partij. Zonder actieve leden geen SP. Sinds begin 2005 is de SP de derde partij van Nederland in ledental. Veel van de vele tienduizenden leden van de SP zijn actief, in hun buurt, onder collega’s, op de sportvereniging, bij acties.

We hopen dat je als lid van de SP actief mee wilt helpen onze doelen te verwezenlijken. Maar we kunnen ons voorstellen dat niet iedereen daar tijd voor heeft. Ook als niet actief lid steun je de SP. Hoe hoger het ledenaantal, hoe meer gewicht de SP zelf in de schaal legt.

Bij elke verkiezingsoverwinning, maar ook tussendoor natuurlijk, melden zich mensen aan die zich kunnen vinden in het doel van de SP: een menselijker en socialer Nederland. Duidelijk is dat we mensen uit alle lagen van de bevolking binnen onze gelederen hebben. Van leraren tot bouwvakkers; van specialisten tot leerlingen; van advocaten tot rechters.

Als lid ben je onderdeel van een afdeling die opereert in de plaats waar je woont. De leden van een afdeling kiezen hun bestuur en de afgevaardigden naar de regioconferenties en het congres. Ze stellen ook de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen samen. Tussen de congressen door is de Partijraad het hoogste orgaan van de SP. Daarin zijn naast het partijbestuur alle afdelingen vertegenwoordigd, met hun direct gekozen voorzitter. Congresbesluiten, landelijke kandidatenlijsten, het verkiezingsprogramma, alle belangrijke beslissingen worden tevoren in de afdelingen uitvoerig besproken.

We hopen dat je als lid van de SP actief mee wilt helpen onze doelen te verwezenlijken.

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op